Hackademy

מבית 500טק

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  1. האתר hackademy.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי 500 טק בע"מ (להלן: "500טק" או "החברה"), ובמסגרתו ניתן לרכוש כרטיסי השתתפות בקורסים הפרונטליים שעורכת החברה, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים").
  2. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 2. רכישת כרטיסי השתתפות בקורסים
  1. האתר מציע לרכוש כרטיסי השתתפות לקורסים שמארגנת ועורכת החברה, בנושאים מגוונים (להלן: "כרטיסי ההשתתפות").
  2. .עבור כל קורס המוצע לרכישה באתר מוצג דף מידע הכולל את שם הקרוס, תיאור קצר של התוכן המוצג בו, מועדו והמיקום בון ייערך
  3. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, להציע באתר מגוון כלשהו של תכנים ו/או קורסים. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.
  4. התשלום עבור ההשתתפות בקורסים ייעשה מראש, והבטחת המקומות תיעשה על-פי סדר הרוכשים בכפוף לתשלום מלא של דמי ההשתתפות.
  5. מחיר דמי ההשתתפות בקורסים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי הקורסים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת כרטיסי השתתפות, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי הקורס בטווח של עד שעתיים אחת מהמועד המקורי שנקבע, ואת מיקומי הקורסים בטווח של עד 5 ק"מ מהמיקום המקורי שנקבע, וזאת בהודעה של שני ימי עסקים מראש. בכל מקרה שהחברה תחליט על שינוי זמן הקורס העולה על שעתיים, ו/או שינוי מיקום הקורס העולה על 5 ק"מ, תינתן לרוכשי כרטיסי ההשתתפות של אותו הקורס זכות הבחירה בין השתתפות בקורס במועדו ו/או מיקומו המעודכן, או השבת כספו בחזרה, בכפוף לכך כי המשתתף יודיע על החלטתו בתוך יום עסקים מיום שקיבל את הודעת הדחייה ובכל מקרה לא יאוחר מיום עסקים טרם מועד הקורס הנדחה.
  7. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על החברה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  8. הרכישות באתר נעשות באמצעות מערכת הסליקה של Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. החברה מתחייבת לאפשר כניסה לקורסים רק באמצעות כרטיסי השתתפות אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
  9. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח המשלם להזין את פרטיו כגון: שם מלא/שם חברה, ת"ז/ח"פ, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), תפקיד בחברה וכיו"ב. כמו כן יתבקש לרשום את שמות ותפקידי המשתתפים בקורס מטעם הלקוח המשלם. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
  10. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים.
  11. .ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד
  12. כל כרטיס השתתפות מאפשר כניסה למשתתף אחד בלבד. כרטיסי ההשתתפות הינם אישיים (לשם שהוזן במערכת) ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכוחם, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטיו, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של החברה.
  13. החברה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.
  14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 3. הפסקת התקשרות
  1. ביטול רכישת קורס – ככל שהלקוח המשלם עונה להגדרת "צרכן" בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, אזי יחולו עליו הוראות הביטול לפי חוק זה, לפיהן במידה ובחר לבטל את עסקת הרכישה באמצעות האתר ו/או טלפונית (עסקת מכר מרחוק), רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב עד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.
  2. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, תהיה החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המנוי או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. פרט לאמור לא תינתן זכות ביטול ו/או השבה לתשלומים ששולמו בגין ההשתתפות בקורס.
  3. ביטול יכול שיעשה בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל הנ"ל: admin@hackademy.co.il, תוך ציון שם הרוכש, מספר ת"ז/ח"פ ופרטי הקורס אליו מתבקש הביטול. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
  4. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה בו מדובר בלקוח שאינו עונה להגדרת "צרכן" בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, ו/או במקרים בהם נעשתה עסקה פרונטלית (פנים אל פנים במשרדי החברה) ו/או מקרים בהם נעשתה עסקה רוכלות (פנים אל פנים שלא במשרדי החברה) – אזי לא יחולו הוראות הביטול של עסקת מכר מרחוק, אלא יחולו בוראות הביטול שבטפסי הרישום הרלבנטיים לאותה עסקה.
  5. החברה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.
 4. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  2. יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  4. השם "500טק" וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 5. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
  1. החברה בודקת את תכני הקורסים שהיא עורכת ואת התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לצרכיו של כל משתמש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשתתפות בקורסים ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. לצד התכנים המוצגים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין החברה אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  3. פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על החברה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
  4. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
 6. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה החברה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת החברה לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL והחברה אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
  3. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  4. בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  5. החברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  6. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אלא אם ציין המשתתף כי אינו מעוניין עוד בקבלת מידע זה באמצעות בקשת ההסרה מרשימת הדיוור.
  7. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה להלן.
 7. שירות לקוחות
  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי החברה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון (03 374-1798), או בדואר אלקטרוני (admin@hackademy.co.il). נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של החברה, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.
 8. שונות
  1. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלו, המראה שלו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
  3. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  4. החברה רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.
Hackademy היא מרכז להדרכות טכנולוגיות ממוקדות ומעשיות, מבית 500טק, חברת מומחים הנותנת שירותי ייעוץ, הדרכה ופיתוח מעל 7 שנים למיטב חברות ההייטק בארץ.
500טק אינה מוסד חינוך כהגדרתו בדין, והלימודים אינם בעלי אישור המועצה להשכלה גבוהה.
לבירורים או הזמנת:

03 374-1798

היצירה 19, רמת גן
admin@hackademy.co.il